Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego - Iwona Murias poprzez zakup niezbędnego wyposażenia

Opis realizowanej operacji
Tytuł operacji:
„Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego - Iwona Murias poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”.

Cel operacji:
Rozwój Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego - Iwona Murias poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy.


Planowane/przewidywane rezultaty operacji/efekty:
Planowana inwestycja przyczyni się do rozszerzenia oferty firmy (wprowadzenie nowych usług), a tym samym do dostosowania do oczekiwań klientów z zakresu leczenia i profilaktyki stomatologicznej, zwiększenia ich liczby i poszerzenia obsługiwanego rynku, a w efekcie zwiększenia dochodów firmy, poprzez zakup laserowej platformy stomatologicznej do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej i twardej.
Tak zaplanowana inwestycja pozwoli na skuteczną realizację celu i osiągnięcie wskaźników operacji. Po zakończonej inwestycji Wnioskodawca zatrudni 2 osoby (pomoc stomatologiczną i pracownika recepcji).

Nazwa działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:
Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

 

Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego - Iwona Murias poprzez zakup niezbędnego wyposażenia - ocena ofert

W dniu 25 listopada 2019 roku dokonano oceny ofert:

1. BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, data wpłynięcia 20.11.2019r., cena oferty brutto: 388 800,00zł,

2. Laser Concept Michał Madej, ul. Ks. J. Marszałka 100, 26-001 Masłów Drugi, data wpłynięcia 21.11.2019r., cena oferty brutto: 270 000,00zł,

które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone 14 listopada 2019 roku na dostawę Platformy Stomatologicznej do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej i twardej w ramach operacji pn. „Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego - Iwona Murias poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Wyniki oceny

Oferta BTL Polska Sp. z o.o. została oceniona pozytywnie, oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jednakże cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny przedmiotowej oferty).

Oferta firmy Laser Concept Michał Madej została odrzucona (z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu – pkt. 8 zapytania ofertowego), gdyż Oferent nie spełnił warunków dotyczących wymaganego doświadczenia (pkt. 5.2 Zapytania ofertowego). Załączony do oferty wykaz dostaw wykonanych
przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat nie zawiera co najmniej jednego zmówienia polegającego na dostawie urządzeń wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia zamówienie z powodu wystąpienia następującej przesłanki: cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny przedmiotowej oferty).